Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. Nguyễn Thị Liên
  04/10/2011

  tôi đã đọc bài báo này.Vậy tôi muốn biết nhiều bài mới nếu như các bạn có thể thường xuyên gửi cho tôi.Cảm ơn nhiều!

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });