Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


  1. dothao
    21/11/2012

    mon lau that thich hop cho nhung ngay cuoi tuan de tu tap ban be an uong

Gửi bình luận của bạn    $('#feature2').cycle({
        fx:     'scrollRight', 
        timeout: 5000,
        delay:  -4000 
    });
    $('#feature1').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 5000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#latest').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 3000, 
    		delay: -1000 
    });
    $('#leading').cycle({
        fx:    'fade',
        timeout: 6000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#large_banner').cycle({
        fx:     'scrollDown', 
        delay:  -8000 
    });
    $('#long_banner').cycle({
        fx:     'turnRight', 
        delay:  -4000 
    });