Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. lannal
  11/01/2013

  Mình ko hiểu cái đoạn bắc xoong lên bếp, đun 1 lít nước, cho dầu ăn và muối để làm j vậy? Chần rau cải à???

Leave a comment to lannal  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });