Bình luận(3 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. pham thi le
  19/11/2011

  mon thit dau phu lam the nao vay


 2. pham thi le
  19/11/2011

  sao ma nau an kho the


 3. pham thi le
  19/11/2011

  ai co kinh nghiem nau an day mjnh voi

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });