Bình luận(5 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


  1. Phan Tuấn Ngọc
    25/09/2011

    Rất ngon. Cám ơn bạn nhiều nhé.


  2. phan thi thanh
    01/02/2012

    giong kieu que to. thanks .


  3. ngango
    03/10/2012

    mon nay ngon .

  4. cho bao nhiêu đường vào vậy ???


  5. Loan
    24/04/2013

    Ước gì bài viêt dai hơn tẹo, thêm tí cảm nghĩ, yêu cầu thành phẩm,… thì tốt quá!

Gửi bình luận của bạn    $('#feature2').cycle({
        fx:     'scrollRight', 
        timeout: 5000,
        delay:  -4000 
    });
    $('#feature1').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 5000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#latest').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 3000, 
    		delay: -1000 
    });
    $('#leading').cycle({
        fx:    'fade',
        timeout: 6000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#large_banner').cycle({
        fx:     'scrollDown', 
        delay:  -8000 
    });
    $('#long_banner').cycle({
        fx:     'turnRight', 
        delay:  -4000 
    });