Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. Ngok anh
  06/07/2012

  E ngj canh bj do nau dau xanh thj ta nen ham dau xanh nguyen hat thj chac se bo duong hon ak


 2. thanh dong
  05/03/2013

  Ngoc anh noi dung day..chuoc khi nau rag len luc an dat ngon hjj mui vj dat hap dan

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });