Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận

 1. hay giup toi cah chat ga nguyen con tren dia tron va dia bau duc

 2. xin hay gui bai va hinh ve qua mail cho toi xin cam on chuong trinh vi da giup toibiet cach chat ga nguyen con tren dia tron dia bau duc

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });