Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. hoàng huyền
  15/09/2011

  Trời ơi nói đến canh sấu và bún đậu mình nhớ Hà Nội quá trời, vì trong Nam không có món đó mà có nó cũng bị lai tạo không con đặc trưng của Hà nội . Mình mới vào đây làm việc nên rất nhớ Hà Nội

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });