Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. ho quy hao
  23/05/2012

  anh co the bay cu the hon dc ko ?
  trong wua trinh quay heo thi boi mat ong ,la luc heo gan chin moi boi mat ong hay sao ? neu ma boi mat ong som wua thi se bi chay ? anh co the giai thich cu the dc ko anh . em xin cam on

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });