Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. Lê Hoàng
  29/03/2012

  Chào bạn!
  Xin bạn vui lòng cho biết Tang Thầm có phải là trái nho (grapes) mà người Mỹ ăn sống và làm rượu phải không? Cám ơn bạn trước.
  Lê Hoàng

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });